KLASA: 112-03/18-01/05

URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-07

Šibenik, 13. travnja, 2018. godine

 

Na temelju članka 25. Statuta (pročišćeni tekst) Studentskog centra Šibenik od dana 19. listopada 2017. godine, nakon odobrenja Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku KLASA: 003- 08/18-01/02, URBROJ: 2182/1-12/3-1-18-07 od dana 13. veljače 2018. godine,  nakon raspisanog Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme (u trajanju 12 mjeseci) u punom radnom vremenu za radno mjesto Stručni suradnik, KLASA: 112-03/18-01/05, URBROJ: 2182/01-4-4-1-18-01 od dana 03. travnja 2018. godine i nakon provedenog

testiranja Komisija za provedbu natječaja  objavljuje

 

RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

“STRUČNI SURADNIK”

PREMA BROJU OSTVARENIH BODOVA NA TESTIRANJU

 

    pismeno testiranje intervju  
R.BR. Ime i prezime BODOVI BODOVI UKUPNO
1 ANA MILETIĆ 20,00 5,00 25,00
2 MARIJANA ČEKO 14,00 5,00 19,00
3 SANJA BURA 11,50 5,00 16,50
4 MATE PETKOVIĆ ODUSTAO ODUSTAO

 

RJEŠENJE O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

 

Komisija za provedbu natječaja dostavila je Izvješće o provedenom postupku testiranja, prema kojem je Ana Miletić ostvarila ukupno 25,00 bodova.

Stoga je odlučeno da u radni odnos bude primljena Ana Miletić, kao kandidatkinja koja udovoljava formalnim uvjetima oglasa i koja je na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti zadovoljila propisanim kriterijima i ostvarila najveći broj bodova.

Spomenuta kandidatkinja ispunjava uvjet stručnog znanja za raspored na radno mjesto za koje je natječaj raspisan na temelju članka 2. točka 1.6. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Veleučilišta u Šibeniku, Studentski centar Šibenik i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Veleučilišta u Šibeniku, Studentski centar Šibenik.

 

Za Veleučilište u Šibeniku,

Studentski centar Šibenik:

Komisija za provedbu natječaja