RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO “RECEPCIONAR”

Za potrebe raspisanog Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme (u trajanju od 6 mjeseci) u punom radnom vremenu za radno mjesto recepcionar/ka,              KLASA: 112-03/17_01/01, URBROJ: 2182/01-4-4-1-17-03, Komisija za provedbu natječaja, a nakon provedenog testiranja održanog dana 19. srpnja 2017. godine objavljuje

RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO “RECEPCIONAR”
PREMA BROJU OSTVARENIH BODOVA NA TESTIRANJU

više