Pristup informacijama

Pristup informacijama

 

Temeljem čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljujemo da je osoba ovlaštena za informiranje u Studentskom centru Šibenik

Darija Šare, dipl.oec.

tel. 022 / 247-060
fax. 022 / 247-061
e-mail: dsare@scsi.hr


Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Studentski centar Šibenik može se podnijeti pisanim putem na adresu:

Veleučilište u Šibeniku,  STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK
Službenik za informiranje
Bana Josipa Jelačića 21
22000 Šibenik
Republika Hrvatska

ili elektroničkom poštom na adresu: dsare@scsi.hr.

Napomena: putem navedene adrese isključivo se zaprimaju zahtjevi s pozivom na Zakon o pravu o pravu na pristup informacijama.

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.


Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Studentski centar Šibenik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14. , 15/14.).

 
# Dokument: Format: Veličina:
Zahtjev za pristup informacijama doc 52.50 KB
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije doc 53.00 KB
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija doc 51.50 KB
Godišnje izvješće 2020. pdf 211.50 KB
Godišnje izvješće 2019. pdf 210.49 KB
Godišnje izvješće 2018. pdf 212.45 KB
Studentski centar Šibenik
Copyright © 2021 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja