NATJEČAJ za raspodjelu mjesta redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija u studentski dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u akademskoj godini 2019./2020.

 

 

KLASA: 600-01/19-02/01
URBROJ: 2182/01-4-4-1-19-02

 

Šibenik, 05. srpnja 2019. godine

 

 

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine br. 63/2019),  Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020. donesene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja  dana 28. lipnja 2019. godine, KLASA: 602-01/19-03/00087, URBROJ: 533-04-19-0001, članka 25. Statuta (pročišćeni tekst) Studentskog centra Šibenik donesenog dana 19. listopada 2017. godine, KLASA: 012-03/17-01/01, URBROJ: 2182/01-4-4-1-17-01, članka 37. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i odluke ravnateljice Nikoline Čvorak Šego, dipl. oec. od dana 04. srpnja 2019. godine, KLASA: 600-01/19-02/01, URBROJ: 2128/01-4-4-1-19-01 Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik dana 05. srpnja 2019. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta  redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija  u studentski   dom Šibenik, te za subvencioniranje smještaja  studenata smještenih kod privatnih stanodavaca  u akademskoj godini 2019./2020.

 

 

Pravo na subvencionirani smještaj u studentski dom Šibenik  i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani zemlje članice Europske Unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj i osobe  sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koji su upisani  na visokim učilištima u Šibeniku te kandidati koji upisuju redovni studij u Šibeniku u jesenskom roku.

 

Izvanredni studenti i studenti kojima je mjesto prebivališta u mjestu studiranja nemaju pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu  niti subvencioniranje smještaja  kod privatnih stanodavaca (ne mogu se prijaviti na natječaj).

 

Prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj  godini 2019./2020. studenti  se natječu za 76 mjesta u studentskom domu, te  35 subvencija  za studente   smještene kod privatnih stanodavaca.

 

Rok za prijavu na natječaj je do 05. kolovoza  2019. godine. Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučeno poštom na adresu:

Studentski centar Šibenik

„Prijava na natječaj za smještaj“

Bana Josipa Jelačića 21

22000 Šibenik

 

 • uzima se u obzir i dokumentacija  poslana preporučeno poštom zadnjeg dana, odnosno navedenog datuma.

 

Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće:

 

 1. Obrazac „A“  popunjava se putem WEB - PRIJAVE na adresi: www.scsi.hr.

(Popunjeni obrazac poslati putem interneta, isprintati, potpisati i poslati poštom preporučeno s ostalim dokumentima).

 

 1. Obrazac ( „A1“, „ A2“, „A3“) -  ovisno o vrsti studija i godini koja se upisuje (u zaglavlju obrasca je navedeno kome je namijenjen).  Obrazac možete skinuti na web stranici Studentskog centra Šibenik  www.scsi.hr. Ovaj obrazac se obvezno ovjerava u referadi visokog učilišta.

Svaki ispravak na obrascu treba biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe u referadi učilišta. Prije slanja obrasca studenti su dužni provjeriti točnost podataka na obrascu.

 1. Obrazac „Bodnosi se na studente (brucoši) koji  akademske godine 2019./2020.,  prvi put upisuju prvu godinu  preddiplomskog  sveučilišnog ili stručnog studija. Obrazac se nalazi   na adresi www.scsi.hr.

 

Obrazac mora biti ovjeren od  srednje škole.

 

Uz popunjeni obrazac obavezno  dostaviti ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (ovjerava javni bilježnik),  odnosno prijepis svjedodžbi svih razreda ovjeren od strane  srednje škole i potvrdu/uvjerenje  o upisu na učilište.

Studenti koji u akademskoj godini 2019./2020. upisuju studij u jesenskom roku, mogu poslati dokumente u natječajnom roku, s tim da potvrdu/uvjerenje o redovitom upisu na učilište  dostave prilikom  useljenja u dom, naravno ako student ostvari pravo po natječaju na studentski dom.

Prije slanja obrasca ili prijepisa studenti su dužni provjeriti točnost podataka.

 

 1. Potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i uvjeta smještaja  u dom. Izjava na adresi www.scsi.hr (popunjavaju svi studenti).

 

 1. Popis svih dokumenata koje studenti dostavlja u natječaju. Obrazac na adresi www.scsi.hr (popunjavaju svi studenti).

 

 1. Potpisanu Izjavu o članovima obitelji s obavezno upisanim brojevima  OIB-a  svih  članova obitelji. Studenti koji žele da im se provjere podaci o prihodima svih članova obitelji (u evidenciji EDIP Porezne uprave RH) ili podaci o školovanju braće/sestara (e-Matica) trebaju u Izjavi označiti  daju li ili ne suglasnost za pristup podacima. Obrazac Izjave na adresi: www.scsi.hr (popunjavaju svi studenti).

 

 1. Studenti čiji članovi obitelji nemaju OIB dužni su prema članku 14. stavak 13. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje dostaviti vlastoručno potpisanu i ovjerenu Izjavu s popisom članova obitelji koji nemaju OIB. Ovjeru obavlja Javni bilježnik u Republici Hrvatskoj. Izjava na adresi www.scsi.hr (popunjavaju svi studenti).

 

 1. Uvjerenje/potvrda MUP-a o prebivalištu za sve članove obitelji - ne starija od 6 mjeseci.

 

 1. Domovnica kao dokaz hrvatskog državljanstva - vrijedi za studente koji se prvi put prijavljuju na natječaj, za studente   iz Bosne i Hercegovine i drugih država koje nisu članice EU. Državljani EU-a sa prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj moraju donijeti dokaz da imaju status stranca sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj.

           

 

NAVEDENI DOKUMENTI UVJET SU ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

 

Važno!!!

Studenti koji ispunjavaju bilo koji uvjet propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje trebaju to dokumentirati odgovarajućim dokumentom/potvrdom  ili ovjerenom preslikom dokumenta i priložiti uz  navedene dokumente, a u svrhu većeg broja bodova. Priznaju se i sve potvrde ispisane iz sustava e-građani.

 

UVJETI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA

 

 1. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a položili su državnu mature “A” razine (svi predmeti) te  postigli rezultat u rješavanju obveznih ispita državne mature u ukupnom postotku:
  • od  80% - 90%
  • više  od 90% 

trebaju dostaviti potvrdu o rješenosti državne mature na „A“ razini.

 1. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih nagrada na službenim natjecanjima iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prva  tri mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja trebaju dostaviti presliku potvrde o dodjeli nagrade.

 

 1. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od međunarodnih nagrada na području koja su vezana uz nastavni program (jedno od prva tri mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja trebaju dostaviti presliku potvrde o dodjeli nagrade.

 

 1. Studenti dobitnici Rektorove nagrade (nisu uključene posebne Rektorove nagrade),  podnose presliku potvrde (ista se boduje samo jedan put).

 

 1. Studenti dobitnici Dekanove nagrade podnose presliku potvrde.

 

 1. Studenti dobitnici Pročelnikove nagrade u slučaju veleučilišnih i sveučilišnih odjela kao ustrojstvenih jedinica podnose presliku potvrde.

 

 1. Studenti kojima je jedan roditelj preminuo, nestao ili nepoznat trebaju dostaviti smrtni list za roditelja ili dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležne državne ustanove.

 

 1. Studenti razvedenih roditelja (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a koji žive u obitelji samo sa jednim roditeljem trebaju dostaviti presliku pravomoćne sudske presude o rastavi braka roditelja i rodni list  studenta/izvod iz matične knjige rođenih.

 

Studenti rođeni u izvanbračnoj zajednici trebaju dostaviti :

- rodni list  studenta/izvod iz matične knjige rođenih,

- izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika ili drugi službeni dokument/dokaz da je   student rođen u izvanbračnoj zajednici.

 

 1. Studenti koji imaju brata ili sestru predškolske dobi ili na redovitom  školovanju za svakog brata ili sestru  uz uvjet da žive u obitelji trebaju dostaviti rodni list/izvod iz matične knjige rođenih  za svakog brata ili sestru (elektronički uvid u osobno stanje građana) i uvjerenje o školovanju/potvrdu o školovanju.

 

 1. Studenti koji imaju brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja uz uvjet da žive u obitelji trebaju dostaviti potvrdu ovlaštene institucije za poteškoće u razvoju za svakog brata ili sestru.
 2. Studenti koji imaju brata ili sestru sa invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta (iznad 50% tjelesnog oštećenja) na redovitom školovanju, uz uvjet da žive u obitelji trebaju dostaviti rješenje o postotku tjelesnog oštećenja sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja (Narodne novine br. 67/2017. i 56/2018.) i  rodni list/izvod iz matične knjige rođenih  za svakog brata ili sestru (eklektronički uvid u   osobno stanje građana).

 

 1. Studenti koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% (osim tjelesnog oštećenja iz Domovinskog rata koje je obuhvaćeno člankom 15. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje) trebaju dostaviti riješenje nadležne ustanove o postotku tjelesnog oštećenja za svakog roditelja.

 

 1. Studenti s invaliditetom od 6. do 10. kategorije invalidnosti status dokazuju rješenjenjem o postotku tjelesnog oštećenja nadležne ustanove.

 

 1. Studenti čija obitelj koristi zajamčenu minimalnu naknadu (stalnu pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi) trebaju dostaviti rješenje i/ili potvrdu nadležne ustanove  za socijalnu skrb.

 

 1. Studentici majci ili studentu ocu koji imaju malodobno dijete trebaju dostaviti rodni list/izvod iz matice rođenih za svako dijete (elektronski uvid u osobno stanje  građana).
 2. Studenti čiji članovi obitelji ostvaruju prihode u Republici Hrvatskoj od ove godine mogu prilikom popunjavanja prijave/obrasca „A” i Izjave o članovima obitelji  na webu, dati suglasnost za  provjeru podataka o prihodima za sve članove obitelji u evidenciji EDIP (Porezna uprava). Ukoliko student smatra da može ostvariti dodatne bodove  po visini mjesečnih prihoda obvezan je dostaviti potvrde o visini prihoda svih članova obitelji za 2018. godinu.

Uvjet za elektroničko preuzimanje ili provjeru podataka je da se za svakog člana obitelji, uključujući maloljetnu braću i sestre upiše OIB i obavezno pošalje potpisana Izjava o članovima obitelji na kojoj će biti ispisana suglasnost. Za člana obitelji koji nema OIB potrebno je poslati potvrdu o visini dohotka za 2018. godinu (ovo se odnosi na studente koji dokazuju cenzus primanja za sve članove zajedničke obitelji za 2018. godinu).

 

Mjesečni prihodi po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi:

 

do       500,00 kuna

od       500,01 do    700,00 kuna

od       700,01 do     900,00 kuna

od       900,01 do  1.100,00 kuna

od    1.100,01 do 1.300,00 kuna

od    1.300,01 do 1.500,00 kuna

od    1.500,01 do 1.700,00 kuna

od    1.700,01 do 1.900,00 kuna

od    1.900,01 do 65% proračunske osnovice.

 

Visina prihoda članova obitelji utvrđuje se na temelju potvrda nadležne Porezne uprave za 2018. godinu.  Potvrde se odnose na sve  članove zajedničke obitelji uključujući i maloljetnu braću i sestre kao i studenta  podnositelja zahtjeva za subvencionirani smještaj.

Pod obitelj se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi i djeca te drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26 godine života.

Studenti koji su prijavljeni na prebivalištu bez članova obitelji dužni su dostaviti OIB i presliku osobne iskaznice oboje roditelja.

 

Za studente hrvatske državljane čiji članovi obitelji ostvaruju prihod izvan Republike Hrvatske mjerodavan je srednji tečaj HNB za stranu valutu na dan zaključenja natječaja.

U izračun prihoda  po članu obitelji, sukladno čl. 14. stavak 11. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje ulaze ukupni dohodak članova obitelji i neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu I.  koji je sastavni dio Pravilnika.

 

 1. Studenti, djeca smrtno stradalog branitelja iz Domovinskog rata i pripadnika HVO-a, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pripadnika HVO-a, djeca HRVI-a iz Domovinskog rata i pripadnika HVO-a kojem je priznat status ratnoga vojnog invalida po pravomoćnom rješenju nadležnoga tijela Bosne i Hercegovine te studenti, djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i pripadnika HVO-a koji su u obrani suvereniteta sudjelovali najmanje 100 dana u borbenome sektoru; studenti, djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju i studenti, djeca stradalih osoba I. i II. skupine iz članka 110. navedenog zakona trebaju dostaviti Uvjerenje koje izdaje Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze odnosno Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze nadležnoga grada ili općine.

Dokumentacija koja je dostavljena u navedenom roku bodovat će se prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, a kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

                       

Nepotpuna dokumentacija i dokumentacija poslana izvan datuma natječajnog roka zaključno s 05. kolovoza 2019.  godine, neće biti razmatrana. Kandidati ne mogu dopunjavati dokumentaciju nakon isteka natječajnog roka niti ostvariti dodatne bodove za događaje nastale nakon isteka natječajnog roka.

 

Dokumentacija se ne vraća.

 

Dokumentacija koja nije izdana u Republici Hrvatskoj mora biti  priznata kao inozemna kvalifikacija od niže navedenih Agencija (svjedodžbe srednje škole, diplome i prijepise ocjena sa fakulteta)

Agencija za strukovno obrazovanje-AS00,

Agencija za odgoj i obrazovanje AZOO,

Agencija za znanost i visoko obrazovanje-AZVO.

 

Studentski centar Šibenik će osobne podatke studenata prikupljene ovim Natječajem  koristiti u postupku elektronske obrade podataka isključivo u svrhu utvrđivanja rang liste studenata za smještaj u studentski dom.

 

Podnošenjem prijave i predajom dokumentacije na Natječaj student prihvaća sve navedene naputke i uvjete ovog Natječaja, te se smatra  da je student dao privolu za prikupljanje i obradu njegovih podataka u svrhu utvrđivanja rang liste kao i suglasnost za objavu osobnih podataka u rang listi koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra Šibenik  i web stranici www.scsi.hr.

 

Privremeni rezultati natječaja bit će objavljeni  najkasnije do 26. kolovoza 2019. godine na oglasnoj ploči Studentskog centra i na web stranici www.scsi.hr.

Konačni rezultati natječaja bit će objavljeni nakon rješavanja prigovora.

Prigovori na rezultate natječaja  upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Šibenik, u roku od osam (8)  dana od dana objave privremenih rezultata natječaja i to poštom preporučeno, na adresu:

 

Studentski centar Šibenik

Bana Josipa Jelačića 21

22000 Šibenik

„Povjerenstvo za prigovore“

 

Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj, nikako  za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije.

 

Odluka Povjerenstva  za rješavanje  prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od osam (8) dana po isteku roka za prigovore  na oglasnoj ploči  Studentskog centra  i na adresi: www.scsi.hr nakon čega će se objaviti konačna rang lista.

Studenti koji su bili smješteni u Studentskom domu u Šibeniku, a nisu podmirili svoje obveze na ime stanarine do 31. 08. 2019 godine, neće moći koristiti ostvareno pravo po ovom Natječaju.

Studenti  koji ostvare pravo na smještaj u studentski dom za akademsku  2019./2020. godinu dužni su zaključiti Ugovor o smještaju sa Studentskim centrom Šibenik  u vremenu od 01. do 05. listopada 2019. godine, a prilikom useljenja trebaju dostaviti liječničku potvrdu da nemaju kontraindikacija za smještaj u studentski dom (bez liječničke potvrde useljenje nije moguće) i potvrdu o redovitom upisu na učilište.

Studenti koji su ostvarili pravo po Natječaju, a ne potpišu Ugovor do navedenog datuma smatrat će se da su odustali od smještaja u studentskom domu, te naknadno neće moći potpisati Ugovor.

Studenti koji ostvare pravo na smještaj u domu automatski sudjeluju u natječaju za privatni smještaj, a  obvezni su do 15. listopada 2019. godine dostaviti Uvjerenje o boravištu u mjestu studiranja, te broj tekućeg računa otvorenog na svoje ime kod bilo koje banke.

 

                                              

 

Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik

 

 


OBRAZAC A


# Dokument: Format: Veličina:
Natječaj pdf 1.02 MB
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje pdf 1.08 MB
Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020. pdf 337.36 KB
Obrazac A1 diplomski specijalistički stručni studij prva godina doc 36.50 KB
Obrazac A2 diplomski specijalistički stručni studij druga godina doc 34.50 KB
Obrazac A3 doc 35.50 KB
Obrazac B brucoši doc 34.00 KB
Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja docx 14.51 KB
Izjava o članovima obitelji docx 16.03 KB
Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB docx 15.87 KB
Popis dokumentacije doc 27.00 KB
Privremeni rezultati 26.08.2019. docx 32.45 KB
Privremena rang lista po bodovima pdf 254.63 KB
Privremena rang lista po prezimenu pdf 231.68 KB
Privremeni rezultati za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020. pdf 273.36 KB
Popis visokih učilišta sa prosjecima ocjena za akademsku godinu 2019./2020. pdf 48.79 KB
 •   Datum objave: 05.07.2019
 •   Završetak objave: 05.08.2019

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2021 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja