NATJEČAJ za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija u studentski dom Šibenik u akademskoj godini 2020./2021.

 

 

KLASA: 600-01/20-02/01
URBROJ: 2182/01-4-4-1-20-02

Šibenik, 03. srpnja 2020. godine

 

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 63/2019), članka 25. Statuta (pročišćeni tekst) Studentskog centra Šibenik donesenog dana 19. listopada 2017. godine, KLASA: 012-03/17-01/01, URBROJ: 2182/01-4-4-1-17-01, članka 37. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i odluke ravnateljice Nikoline Čvorak Šego, dipl. oec. od dana 01. srpnja 2020. godine, KLASA: 600-01/20-02/01, URBROJ: 2128/01-4-4-1-20-01 Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik dana 03. srpnja 2020. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija  u studentski   dom Šibenik u akademskoj godini 2020./2021.

 

Pravo na subvencionirani smještaj u studentski dom Šibenik imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani zemlje članice Europske Unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj i osobe  sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koji su upisani  na visokim učilištima u Šibeniku te kandidati koji upisuju redovni studij u Šibeniku u jesenskom roku, a koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

 

Izvanredni studenti i studenti kojima je mjesto prebivališta u mjestu studiranja nemaju pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu (ne mogu se prijaviti na natječaj).

 

Prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj  godini 2020./2021. studenti  se natječu za 76 mjesta u studentskom domu.

 

Rok za prijavu na natječaj je do 03. kolovoza  2020. godine. Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučeno poštom na adresu:

Studentski centar Šibenik

„Prijava na natječaj za smještaj“

Bana Josipa Jelačića 21

22000 Šibenik

 

Uzima se u obzir i dokumentacija  poslana preporučeno poštom zadnjeg dana, odnosno navedenog datuma.

 

Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće:

 1. Obrazac „A“  popunjava se putem WEB - PRIJAVE na adresi: www.scsi.hr, link:  https://oso.scsi.hr:8443/sc/47

(Popunjeni obrazac poslati putem interneta, isprintati, potpisati i poslati poštom preporučeno s ostalim dokumentima).

 

 1. Obrazac ( „A1“, „ A2“, „A3“) popunjavaju studenti ovisno o vrsti studija i godini koja se upisuje (u zaglavlju obrasca je navedeno kome je namijenjen).  Obrazac možete skinuti na web stranici Studentskog centra Šibenik  www.scsi.hr. Ovaj obrazac se obvezno ovjerava u referadi visokog učilišta.

Svaki ispravak na obrascu treba biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe u referadi učilišta. Prije slanja obrasca studenti su dužni provjeriti točnost podataka na obrascu.

 

 1. Obrazac „B“ odnosi se na studente (brucoše) koji  akademske godine 2020./2021.,  prvi put upisuju prvu godinu  preddiplomskog  sveučilišnog ili stručnog studija. Obrazac se nalazi   na adresi www.scsi.hr.

Obrazac mora biti ovjeren od  srednje škole.

Uz popunjeni obrazac obavezno  dostaviti ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (ovjerava javni bilježnik ili srednja škola) ili prijepis ocjena svih razreda ovjeren od strane  srednje škole.

Prije slanja obrasca ili prijepisa ocjena studenti su dužni provjeriti točnost podataka.

Nije potrebno dostaviti ovjerenu presliku završne svjedodžbe srednje škole.

 

 1. Potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i uvjeta smještaja  u dom. Izjava na adresi www.scsi.hr (popunjavaju svi studenti).

 

 1. Popis svih dokumenata koje studenti dostavlja u natječaju. Obrazac na adresi www.scsi.hr (popunjavaju svi studenti).

 

 1. Potpisanu Izjavu o članovima obitelji s obvezno upisanim brojevima  OIB-a  svih  članova obitelji. Izjava se popunjava na internetu u nastavku obrasca „A“, ispisuje, potpisuje i šalje poštom s ostalom dokumentacijom.

Studenti čiji članovi obitelji nemaju OIB dužni su prema članku 14. stavak 13. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje dostaviti vlastoručno potpisanu i ovjerenu Izjavu s popisom članova obitelji koji nemaju OIB. Ovjeru obavlja javni bilježnik u Republici Hrvatskoj. Izjava na adresi www.scsi.hr (popunjavaju svi studenti).

 

 1. Državljani zemlje članice Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj trebaju poslati dokaz da imaju status stranca sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj (potvrda MUP-a).

 

 1. Potvrda MUP-a o prebivalištu za sve članove obitelji - ne starija od 6 mjeseci.

 

 1. Domovnica kao dokaz hrvatskog državljanstva - vrijedi za studente koji se prvi put prijavljuju na natječaj.

Navedeni dokumenti uvjet su za prijavu na natječaj, te ukoliko nedostaje nešto od gore navedenog prijava na Natječaj se neće razmatrati.

 

Studenti koji ispunjavaju bilo koji uvjet propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje trebaju to dokumentirati odgovarajućim dokumentom/potvrdom  ili ovjerenom preslikom dokumenta i priložiti uz  navedene dokumente, a u svrhu većeg broja bodova. Priznaju se i sve potvrde ispisane iz sustava e-građani.

 

UVJETI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA

 

 1. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a položili su državnu mature “A” razine (svi predmeti) te  postigli rezultat u rješavanju obveznih ispita državne mature u ukupnom postotku:
  • od  80% - 90%
  • više  od 90% 

          trebaju dostaviti potvrdu o riješenosti državne mature na „A“ razini.

 1. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih ili međunarodnih nagrada na službenim natjecanjima iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prva  tri mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja trebaju dostaviti presliku potvrde o dodjeli nagrade.

 

 1. Studenti dobitnici Dekanove nagrade i Pročelnikove nagrade u slučaju veleučilišnih i sveučilišnih odjela kao ustrojstvenih jedinica podnose presliku potvrde (ista se boduje samo jedan put).

 

 1. Studenti kojima je jedan roditelj preminuo, nestao ili nepoznat trebaju dostaviti smrtni list za roditelja ili dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležne državne ustanove.

 

 1. Studenti razvedenih roditelja (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a koji žive u obitelji samo sa jednim roditeljem trebaju dostaviti presliku pravomoćne sudske presude o rastavi braka roditelja i rodni list  studenta/izvod iz matične knjige rođenih.

 

Studenti rođeni u izvanbračnoj zajednici trebaju dostaviti :

- rodni list  studenta/izvod iz matične knjige rođenih,

- izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika ili drugi službeni dokument/dokaz da je student rođen u izvanbračnoj zajednici.

 

 1. Studenti koji imaju brata ili sestru predškolske dobi ili na redovitom  školovanju za svakog brata ili sestru  uz uvjet da žive u obitelji trebaju dostaviti rodni list/izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o školovanju/potvrdu o školovanju.

 

 1. Studenti koji imaju brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja uz uvjet da žive u obitelji trebaju dostaviti potvrdu ovlaštene institucije za poteškoće u razvoju za svakog brata ili sestru i rodni list/izvod iz matične knjige rođenih  za svakog brata ili sestru.

 

 1. Studenti koji imaju brata ili sestru sa invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta (iznad 50% tjelesnog oštećenja) na redovitom školovanju, uz uvjet da žive u obitelji trebaju dostaviti rješenje o postotku tjelesnog oštećenja sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja (Narodne novine br. 67/2017. i 56/2018.) i  rodni list/izvod iz matične knjige rođenih  za svakog brata ili sestru.

 

 1. Studenti koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% (osim tjelesnog oštećenja iz Domovinskog rata koje je obuhvaćeno člankom 15. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje) trebaju dostaviti riješenje nadležne ustanove o postotku tjelesnog oštećenja za svakog roditelja.

 

 1. Studenti s invaliditetom od 6. do 10. kategorije invalidnosti status dokazuju rješenjenjem o postotku tjelesnog oštećenja nadležne ustanove.

 

 1. Studenti čija obitelj koristi zajamčenu minimalnu naknadu (stalnu pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi) trebaju dostaviti rješenje i/ili potvrdu nadležne ustanove  za socijalnu skrb.

 

 1. Studentici majci ili studentu ocu koji imaju malodobno dijete trebaju dostaviti rodni list/izvod iz matice rođenih za svako dijete.

 

 1. Studenti čiji ukupni prosječni prihodi po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi:

 

do       500,00 kuna

od       500,01 do    700,00 kuna

od       700,01 do     900,00 kuna

od       900,01 do  1.100,00 kuna

od    1.100,01 do 1.300,00 kuna

od    1.300,01 do 1.500,00 kuna

od    1.500,01 do 1.700,00 kuna

od    1.700,01 do 1.900,00 kuna

od    1.900,01 do 65% proračunske osnovice

 

dostavljaju potvrde nadležne Porezne uprave za 2019. godinu. Potvrde se odnose na sve      članove    zajedničke obitelji uključujući i maloljetnu braću i sestre kao i studenta  podnositelja zahtjeva za subvencionirani smještaj i potvrde nadležne ustanove na mirovinsko osiguranje za članove obitelji koji primaju mirovinu iz druge države u kojoj imaju državljanstvo.

Za člana obitelji koji ostvaruje prihod u nekoj trećoj državi potrebno je poslati potvrdu o visini dohotka za 2019. godinu iz te države (potreban prijevod na hrvatskom jeziku).

Pod obitelj se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi i djeca te drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26 godine života.

Studenti koji su prijavljeni na prebivalištu bez članova obitelji dužni su dostaviti OIB i presliku osobne iskaznice oboje roditelja.

Za studente hrvatske državljane čiji članovi obitelji ostvaruju prihod izvan Republike Hrvatske mjerodavan je srednji tečaj HNB za stranu valutu na dan zaključenja natječaja.

U izračun prihoda  po članu obitelji, sukladno čl. 14. stavak 11. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje ulaze ukupni dohodak članova obitelji i neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu I.  koji je sastavni dio Pravilnika.

 

 1. Studenti, djeca smrtno stradalog branitelja iz Domovinskog rata i pripadnika HVO-a, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pripadnika HVO-a, djeca HRVI-a iz Domovinskog rata i pripadnika HVO-a kojem je priznat status ratnoga vojnog invalida po pravomoćnom rješenju nadležnoga tijela Bosne i Hercegovine te studenti, djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i pripadnika HVO-a koji su u obrani suvereniteta sudjelovali najmanje 100 dana u borbenome sektoru; studenti, djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju i studenti, djeca stradalih osoba I. i II. skupine iz članka 110. navedenog zakona trebaju dostaviti Uvjerenje koje izdaje Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze odnosno Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze nadležnoga grada ili općine.

 

Dokumentacija koja je dostavljena u navedenom roku bodovat će se prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, a kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

                       

Nepotpuna dokumentacija i dokumentacija poslana izvan datuma natječajnog roka zaključno s 03. kolovoza 2020.  godine, neće biti razmatrana. Kandidati ne mogu dopunjavati dokumentaciju nakon isteka natječajnog roka niti ostvariti dodatne bodove za događaje nastale nakon isteka natječajnog roka.

 

Dokumentacija se ne vraća.

 

Dokumentacija koja nije izdana u Republici Hrvatskoj mora biti  priznata kao inozemna kvalifikacija od niže navedenih Agencija (svjedodžbe srednje škole, diplome i prijepise ocjena sa fakulteta)

Agencija za strukovno obrazovanje-AS00,

Agencija za odgoj i obrazovanje AZOO,

Agencija za znanost i visoko obrazovanje-AZVO.

 

Studentski centar Šibenik će osobne podatke studenata prikupljene ovim Natječajem  koristiti u postupku elektronske obrade podataka isključivo u svrhu utvrđivanja rang liste studenata za smještaj u studentski dom.

 

Podnošenjem prijave i predajom dokumentacije na Natječaj student prihvaća sve navedene naputke i uvjete ovog Natječaja, te se smatra  da je student dao privolu za prikupljanje i obradu njegovih podataka u svrhu utvrđivanja rang liste kao i suglasnost za objavu osobnih podataka u rang listi koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra Šibenik  i web stranici www.scsi.hr.

 

Privremeni rezultati natječaja bit će objavljeni  najkasnije do 28. kolovoza 2020. godine na oglasnoj ploči Studentskog centra i na web stranici www.scsi.hr.

Konačni rezultati natječaja bit će objavljeni nakon rješavanja prigovora.

Prigovori na rezultate natječaja  upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Šibenik, u roku od osam (8)  dana od dana objave privremenih rezultata natječaja i to poštom preporučeno, na adresu:

 

Studentski centar Šibenik

Bana Josipa Jelačića 21

22000 Šibenik

„Povjerenstvo za prigovore“

 

Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj, nikako  za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije.

 

Odluka Povjerenstva  za rješavanje  prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od petnaest (15) dana po isteku roka za prigovore  na oglasnoj ploči  Studentskog centra  i na adresi: www.scsi.hr nakon čega će se objaviti konačna rang lista.

Studenti koji su bili smješteni u Studentskom domu u Šibeniku, a nisu podmirili svoje obveze na ime stanarine do 31. 08. 2020. godine, neće moći koristiti ostvareno pravo po ovom Natječaju.

Studenti  koji ostvare pravo na smještaj u studentski dom za akademsku  2020./2021. godinu dužni su zaključiti Ugovor o smještaju sa Studentskim centrom Šibenik  u vremenu od 01. do 09. listopada 2020. godine, a prilikom useljenja trebaju dostaviti liječničku potvrdu da nemaju kontraindikacija za smještaj u studentski dom (bez liječničke potvrde useljenje nije moguće) i potvrdu o redovitom upisu na učilište.

Studenti koji su ostvarili pravo po Natječaju, a ne potpišu Ugovor do navedenog datuma smatrat će se da su odustali od smještaja u studentskom domu, te naknadno neće moći potpisati Ugovor.

Izrazi koji se koriste u ovome natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski spol.

                                                                                                                                Ravnateljica

                                                                                                                  Nikolina Čvorak Šego, dipl. oec.


OBRAZAC A


 

# Dokument: Format: Veličina:
Natječaj pdf 1.65 MB
Obrazac B brucoši pdf 439.68 KB
Obrazac A3 pdf 226.46 KB
Obrazac A1 pdf 179.81 KB
Obrazac A2 pdf 177.99 KB
Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja pdf 117.58 KB
Popis dokumentacije pdf 164.34 KB
Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB pdf 314.14 KB
Pravilnik pdf 1.09 MB
Odluka kvote smještaj 2020./2021. pdf 161.36 KB
Reguliranje prava redovitih studenata pdf 60.48 KB
Područne jedinice ministarstva hrvatskih branitelja pdf 150.12 KB
Privremena rang lista docx 32.29 KB
Rang lista po ostvarenim bodovima pdf 248.65 KB
Rang lista po abecednom redu pdf 227.00 KB
Prosjek ocjena po učilištu pdf 133.94 KB
Upute za useljenje u studentski dom pdf 130.14 KB
Konačna rang lista po ostvarenim bodovima pdf 254.74 KB
Konačna rang lista po abecednom redu pdf 233.95 KB
 •   Datum objave: 03.07.2020
 •   Završetak objave: 03.08.2020

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2021 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja