NATJEČAJ za radno mjesto - RECEPCIONAR (m/ž) - 1 izvršitelj

 

 

KLASA: 112-01/22-02/01

URBROJ: 2182/01-4-4-1-22-01

 

Šibenik, 21. siječnja 2022. godine

 

Na temelju članka 25. Statuta (pročišćeni tekst) Studentskog centra Šibenik od dana 19. listopada 2017. godine, Odluke Upravnog vijeća Studentskog centra Šibenik KLASA: 003-08/21-01/06 URBROJ: 2182/01-4-4-1-21-18 od dana 15. prosinca 2021. godine, te Suglasnosti Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku KLASA: 003-08/21-01/06  URBROJ: 2182/1-12/3-1-21-07 od dana 20. prosinca 2022. godine, ravnateljica Nikolina Čvorak Šego, dipl. oec. raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

1. RECEPCIONAR (m/ž)

 

– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Uvjeti:

 

- stručna sprema: srednja, viša ili visoka stručna sprema, hotelijerskog, turističkog, ekonomskog ili informatičkog smjera stečena prema ranije važećim propisima ili završen preddiplomski ili diplomski studij, hotelijerske, turističke, ekonomske ili informatičke struke

 

- posebni uvjeti: znanje rada na računalu, znanje dva strana jezika

 

- radno iskustvo: jedna ( 1 ) godina

 

- probni rad: šest (6) mjeseci

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

U pisanoj prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

  • životopis

  • presliku osobne iskaznicu

  • dokaz o završenoj stručnoj spremi

  • elektronički zapis ili potvrdo o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a – podaci o radnom stažu i radnom odnosu

  • dokaz o znanju stranih jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika diplome škole stranih jezika)

  • dokaz o znanju rada na računalu

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.

 

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provest će provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu, testiranjem te intervjuom.

 

Pisani  dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova Statuta Studentskog centra Šibenik; Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19); Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka; Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN br. 126/2015); Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN br. 63/2019) i Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskom domu Šibenik.

 

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Studentskog centra Šibenik www.scsi.hr, najmanje tri dana prije održavanja testiranja.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Povjerenstvo imenuje ravnateljica Studentskog centra Šibenik.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), prema članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 31/20) te Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na web stranici HZZ-a „Burza rada“, zaključno sa 28.01.2022. godine, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za recepcionara – NE OTVARAJ”, preporučenom poštom ili neposredno isključivo na adresu:

 

Studentski centar Šibenik

Bana Josipa Jelačića 21

22 000 Šibenik

 

Prijave na natječaj pristigle nakon zaključnog dana i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni o prijmu izabranog kandidata.

 

Studentski centar Šibenik pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

 

 

                                                                                                                          Ravnateljica

                                                                                                            Nikolina Čvorak Šego, dipl. oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

# Dokument: Format: Veličina:
Natječaj pdf 691.39 KB
Poziv na testiranje pdf 685.99 KB
Izvješće o provedenom postupku pdf 393.36 KB
  •   Datum objave: 21.01.2022
  •   Završetak objave: 28.01.2022

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2023 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja