JAVNI POZIV za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti koje su isključivo namijenjene studentima

 

 

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine 96/18, 16/20 dalje u tekstu: Zakon), Studentski centar Šibenik u suradnji s Povjerenstvom za raspodjelu naknade za financiranje studentskih aktivnosti dana 4. listopada 2021. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti koje su isključivo namijenjene studentima (dalje u tekstu: Poziv)

 

 1. PREDMET I CILJEVI POZIVA

Studentski centar Šibenik (dalje u tekstu: Centar) u suradnji s Povjerenstvom za raspodjelu naknade za financiranje studentskih aktivnosti (dalje u tekstu: Povjerenstvo) poziva studente i studentske organizacije da se prijave za financijsku potporu u provođenju aktivnosti ili projekata iz područja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.

Cilj ovog Poziva je dati poticaj studentima i studentskim organizacijama za provođenje što većeg broja aktivnosti koje doprinose poboljšanju studentskog standarda i kvaliteti života studenata.

 

Projekti primjerice mogu biti usmjereni prema sljedećim temama:

 1. Ekologija i održivi razvoj te zaštita prirode i okoliša (npr. sadnja stabala; ekološke akcije; programi ekološko – edukativnih radionica; aktivnosti smanjenja upotrebe plastike i sl.)
 2. Sportsko – rekreacijske aktivnosti (npr. nabava sportske opreme i rekvizita; organizacija planinarenja; edukacije o zdravom životu i pravilnoj prehrani; poticanje i promicanje sporta i sl.)
 3. Zdravstvene aktivnosti (npr. aktivnosti usmjerene u cilju prevencije ovisnosti; zdravstvena edukacija u cilju prevencije bolesti; aktivnosti zaštite i promicanja mentalnog zdravlja i sl.)
 4. Kulturne aktivnosti (zaštita i očuvanje kulturne baštine; kazališna i glazbeno – scenska aktivnost; vizualne aktivnosti; audiovizualne aktivnosti i sl.)
 5. Aktivnosti usmjerene prema sigurnosti studenata (npr. zaštita na radu; zaštita od požara; sigurnost hrane i sl.)

Radi provedbe Poziva imenuje se Povjerenstvo sukladno Zakonu koje se sastoji od pet članova od kojih tri člana imenuje Studentski zbor Veleučilišta u Šibeniku, a dva člana imenuje Centar.

S obzirom na epidemiju bolesti COVID-19 skreće se pažnja prijaviteljima projekata da vode računa o projektnim aktivnostima koje prijavljuju (mogućnost provedbe projekta u slučaju 'lock down-a' – online provođenje i sl.) te da uzmu u obzir sve mjere i preporuke koje donosi Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i ostala nadležna tijela.

 

 1. VRSTA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE

Financijska sredstva koja se dodjeljuju putem ovog Poziva odnose se na financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentskim aktivnostima.

Ukupno planirana vrijednost Poziva iznosi 0,5 % neto iznosa naknade izvođaču koje Studentski centar Šibenik prikuplja na računu posebne namjene.

Povjerenstvo će na temelju ocjena projektnih prijava, Odlukom o dodjeli financijskih sredstava utvrditi je li prijava odobrena/neodobrena te visinu dodijeljenih sredstava, u iznosu koji je uvjetovan kvalitetom prijavljene aktivnosti, brojem odobrenih projekata pristiglih na Poziv i ukupnim iznosom sredstava prikupljenih za tu namjenu.

 

 1. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA POZIV – PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Na Poziv se mogu prijaviti studenti, studentski zborovi i studentske udruge, kada su one u skladu s uvjetima Poziva prihvatljivi prijavitelji.

Napomena: Sukladno tumačenju Ministarstva financija – Porezne uprave, uplata sredstava namijenjenih za projekt fizičkoj osobi – studentu na njegov račun smatra se oporezivim primitkom studenta od kojeg se utvrđuje drugi dohodak. Stoga se upućuju studenti da ukoliko su u mogućnosti projekte prijavljuju putem studentskih organizacija.

Prednost kod financiranja imaju projekti koji se održavaju na području Šibensko – kninske županije.

Uvjeti za prijavu na Poziv:

 1. prijavitelj, student mora studirati na visokom učilištu koje se nalazi na području grada Šibenika,
 2. prijavitelj, student mora imati minimalno jednu isplatu ugovora o obavljanju studentskog posla preko Studentskog centra Šibenik, u prethodnoj i/ili tekućoj akademskoj godini,
 3. prijavitelji, studentski zborovi i studentske udruge moraju djelovati na području grada Šibenika.
 4. studentska udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Šibeniku
 5. da su osoba/e ovlaštene za zastupanje studentske udruge u mandatu,
 6. da se protiv studentske organizacije (udruge), odnosno odgovorne osobe, studenta koji prijavljuje projekt ne vodi kazneni postupak,
 7. da za projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna, proračuna jedinice lokalne ili područne samouprave ili iz dr. izvora,
 8. da prijavitelj nema dugovanja s niti jedne osnove prema Centru,
 9. prijava na Poziv mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene Pozivom.

Poziv se ne odnosi na financiranje pojedinačnih aktivnosti studenata kao što su stručne prakse i stručna putovanja studenata – pojedinaca, programi i projekti trgovačkih društava, obrta, ustanova i zaklada.   

 

 1. SADRŽAJ PRIJAVE I DOKUMENTACIJA KOJA SE MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU

Svi prijavitelji moraju svoj projekt prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis projekta koji prijavljuju. Obrascima treba priložiti i ostalu traženu dokumentaciju sukladno Pozivu.

Prijava na Poziv mora sadržavati:

 1. ispunjen, potpisan i ovjeren (pečatom) Obrazac A1 za prijavu projekta (ispunjavaju svi prijavitelji  - ovjera pečatom se odnosi samo na studentske organizacije)
 2. ispunjen, potpisan i ovjeren (pečatom) Obrazac A2 – izjava o nekažnjavanju – da udruga i odgovorna osoba nisu pravomoćno osuđene i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak (samo za prijavitelja studentsku udrugu)
 3. ispunjen, potpisan i ovjeren (pečatom) Obrazac A3 – Troškovnik projekta (ispunjavaju svi prijavitelji – ovjera pečatom se odnosi samo na studentske organizacije
 4. za prijavitelje studente preslika važeće studentske iskaznice.

Obrazac  A4 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (potpisuje se zajedno s Ugovorom).

Neobavezni dio prijave:

 • materijali, publikacije, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira projekt, preporuke i sl.

 

 1. NAČIN PRIJAVE

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti preporučeno poštom na adresu:

STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK

Bana Josipa Jelačića 21, 22000 Šibenik

S naznakom 'Za javni poziv:

Javni poziv za prijavu projekata koji

Se odnose na kulturne, sportske,

Znanstvene i edukacijske aktivnosti

Koje su isključivo namijenjene

Studentima – ne otvarati.

Dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga (vidljiv na poštanskom pečatu na poslanoj prijavi) smatra se danom predaje Povjerenstvu.

NAPOMENA: Neovisno o predaji dokumentacije preporučeno poštom, svi prijavitelji su dužni dokumentaciju dostaviti i elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: potpore@scsi.hr s naznakom predmeta 'NAZIV PROJEKTA'.

 

 1. ROK PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava na Poziv je:

 • zaključno sa 18. listopada 2021. godine za projekte čije je vrijeme realizacije od 19. listopada 2021. godine do 31. ožujka 2022. godine,
 • zaključno sa 31. ožujka 2022. godine za projekte čije je vrijeme realizacije od 01. travnja 2022. godine do 30. rujna 2022. godine.

Prijave aktivnosti/projekata dostavljene izvan propisnog roka moguće su  ako prijavitelj nije mogao utjecati i predvidjeti datum realizacije i tijek realizacije projekta (npr. prelazak u sljedeći krug natjecanja/finale i sl.). Povjerenstvo odlučuje hoće li razmatrati aktivnost/projekt pristigao izvan roka.

 

 1. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće biti razmatrana prijava aktivnosti /projekta na Poziv kada:

 • je nepotpuna jer sadrži nečitljive dokaze, dokumentaciju i obrasce iz točke 4. ovog Poziva;
 • ne zadovoljava uvjete iz točke 3. ovog Poziva;
 • je prijavljena na način suprotan točki 5. ovog Poziva.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja čije prijave imaju manje nedostatke koji ne utječu na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje, tražiti naknadno dopunjavanje, odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima (postupajući prema načelu jednakog tretmana, ne dovodeći prijavitelje  u nepovoljniji položaj).

 

 1. MJERILA ZA OCJENJIVANJE I NAČIN PROCJENE PROJEKATA

Povjerenstvo ocjenjuje prijavljene projekte sukladno Kriterijima za odabir projekata, ovisno o dostavljenim elementima aktivnosti odnosno projekta, i to bodovanjem pojedinog kriterija od 0 – do najvišeg broja bodova koje je moguće ostvariti za pojedini kriterij.

 

KRITERIJI

MAKSIMALAN BROJ BODOVA

 • Opis/opravdanost aktivnosti/projekta (opis glavnog cilja tj. detaljno opisati projekt, objasniti osnovne aktivnosti, tko su korisnici, mjesto provedbe i očekivane rezultate)

30

 • Doprinos studentskom standardu i kvaliteti studentskog života (sveukupnost utjecaja na kvalitetu smještaja, prehrane, slobodnih aktivnosti studenata posebno onih usmjerenih na kulturu, sport, znanost, edukaciju i okolišno zdravlje)

20

 • Prepoznatljivost projekta u akademskoj zajednici (npr. kontinuirano izvođenje projekta duži niz godina)

30

 • Inovativnost projekta – stupanj originalnosti izvedbenog rješenja (zašto je projekt kvalitativno i sadržajno inovativan te po čemu se ističe)

20

 • Izvodljivost projekta (popis projektnih aktivnosti i mjeseci u kojima će se odvijati – obrazložiti, opis broja sudionika/korisnika obuhvaćen aktivnošću projekta)

10

 • Optimalnost troškova – prikaz troškova u  odnosu na potrebe projekta

10

 • Medijska vidljivost projekta (na koji način će se provoditi prezentacija projekta)

10

UKUPNO

130

 

S obzirom da se Povjerenstvo sastoji od pet članova, svaki prijavljeni projekt može ostvariti maksimalno 650 bodova.

Ako prijavljeni projekt ostvari manje od 300 bodova nema pravo na financiranje sukladno ovom Pozivu.

Povjerenstvo zadržava pravo pozvati prijavitelje projekata na usmeno izlaganje projekta.

 

 1. NAČIN OBJAVE ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Centar na svojoj mrežnoj stranici objavljuje Odluku o dodjeli financijskih sredstava u pravilu u roku od najkasnije 15 dana od zadnjeg dana roka za dostavu prijava projekta.

Na odluku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava prijavitelji nemaju pravo podnošenja prigovora/žalbi.

 

 1. POTPISIVANJE UGOVORA O FINANCIRANJU PROJEKTA

S odabranim prijaviteljem (studentom / studentskim zborom ili studentskom udrugom) kojem je odobrena financijska potpora Studentski centar Šibenik će potpisati Ugovor o financiranju projekta kojim će se urediti međusobna prava i obveze, uz uvjet da je prijavitelj ispunio sve obveze po prijašnjim projektima za koje su sredstva odobrena.

Ugovor u ime Centra potpisuje ravnatelj, a u ime podnositelja odobrene aktivnosti/projekta student, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje studentske organizacije.

Prije sklapanja Ugovora o financiranju projekta prijavitelj je dužan potpisati izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (u svrhu ovog Poziva dvostrukim financiranjem smatra se financiranje istog specifičnog troška iz dva izvora).

Financijska sredstva će biti doznačena odabranom prijavitelju sukladno dinamici priljeva sredstava na računu posebne namjene i terminu realizacije aktivnosti/projekta, u roku i na način određen Ugovorom o financiranju projekta.

 

 1. OBAVIJEST O OBJAVI POZIVA

Ovaj Poziv objavljen je 4. listopada 2021. godine na internetskoj stranici Studentskog centra Šibenik www.scsi.hr.

 

 

 

 

# Dokument: Format: Veličina:
Odluka o kriterijima pdf 1.07 MB
Javni poziv pdf 1.54 MB
Obrazac A1 doc 66.00 KB
Obrazac A2 docx 14.91 KB
Obrazac A3 xls 63.50 KB
Obrazac A4 doc 38.50 KB
Izvješće o provedbi projekta docx 10.86 KB
I. Odluka o visini naknade pdf 183.45 KB
Odluka o dodjeli financijskih sredstava pdf 352.27 KB
II. Odluka o visini naknade pdf 182.04 KB
 •   Datum objave: 01.03.2022
 •   Završetak objave: 31.03.2022

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2022 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja