N A T J E Č A J za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija u studentski dom Šibenik u akademskoj godini 2021./2022.

 

 

KLASA: 602-04/21-03/01

URBROJ: 2182/01-4-4-1-21-03

 

Šibenik, 02. srpnja 2021. godine

 

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 63/2019),  Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021./2022. donesene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja  dana 15. lipnja 2021. godine, KLASA: 602-01/21-03/00099, URBROJ: 533-04-21-0001 i Odluke ravnateljice Nikoline Čvorak Šego, dipl. oec. od dana 01. srpnja 2021. godine, KLASA: 602-04/21-03/01, URBROJ: 2128/01-4-4-1-21-01 Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik dana 02. srpnja 2021. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija u studentski  dom Šibenik u akademskoj godini 2021./2022.

 

Pravo na subvencionirani smještaj u studentski dom Šibenik imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani zemlje članice Europske Unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj i osobe  sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koji su upisani  na visokim učilištima u Šibeniku, a koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji upisuju redovni studij u Šibeniku u jesenskom roku.

 

Izvanredni studenti i studenti kojima je mjesto prebivališta u mjestu studiranja nemaju pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu (ne mogu se prijaviti na natječaj).

 

Prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj  godini 2021./2022. studenti  se natječu za 76 mjesta u studentskom domu.

 

Rok za prijavu na natječaj je do 26. srpnja  2021. godine. Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučeno poštom na adresu:

Studentski centar Šibenik

„Prijava na natječaj za smještaj“

Bana Josipa Jelačića 21

22000 Šibenik

 

Uzima se u obzir i dokumentacija  poslana preporučeno poštom zadnjeg dana, odnosno navedenog datuma. Preporučamo studentima da ne čekaju zadnji dan za slanje prijave na natječaj već da prijavu pošalju čim skupe potrebnu dokumentaciju kako bi u natječajnom roku mogli provjeriti je li prijava stigla.

 

Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeću osnovnu dokumentaciju:

 1. Obrazac „A“  popunjava se putem WEB - PRIJAVE na adresi: www.scsi.hr, link:  https://oso.scsi.hr:8443/sc/47. (Popunjeni obrazac poslati putem Interneta, isprintati, potpisati i poslati poštom preporučeno s ostalim dokumentima).

Za popunjavanje obrasca potrebno se prijaviti preko linka svojim elektroničkim identitetom (vlastitim AAI korisničkim računom) na adresi www.scsi.hr. Iznimno ukoliko nemate AAI korisnički račun, obrazac „A“ možete popuniti na adresi www.scsi.hr putem linka, te kod prve prijave kliknite na Registracija.

 

 1. Obrazac ( „A1“, „ A2“, „A3“) popunjavaju studenti ovisno o vrsti studija i godini koja se upisuje (u zaglavlju obrasca je navedeno kome je namijenjen).  Obrazac možete skinuti na web stranici Studentskog centra Šibenik  www.scsi.hr. Ovaj obrazac se obvezno ovjerava u referadi visokog učilišta.

Svaki ispravak na obrascu treba biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe u referadi učilišta. Prije slanja obrasca studenti su dužni provjeriti točnost podataka na obrascu.

 

 1. Obrazac „B“ odnosi se na studente (brucoše) koji  akademske godine 2021./2022.,  prvi put upisuju prvu godinu  preddiplomskog  sveučilišnog ili stručnog studija. Obrazac se nalazi na adresi www.scsi.hr.

Obrazac obvezno mora biti ovjeren od  strane srednje škole.

Uz popunjeni obrazac obvezno dostaviti preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole.

Prije slanja obrasca studenti su dužni provjeriti točnost podataka.

Nije potrebno dostaviti ovjerenu presliku završne svjedodžbe srednje škole.

Ukoliko su studenti pohađali srednju školu u inozemstvu, a čiji model ocjenjivanja je različit od hrvatskog (ocjene nisu od 1-5), potrebno je dostaviti prevedeni prijepis ocjena, odnosno svjedodžbi kako bi se mogao utvrditi prosjek ocjena.

 

 1. Potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i uvjeta smještaja  u dom. Izjava na adresi www.scsi.hr (popunjavaju svi studenti).

 

 1. Popis svih dokumenata koje studenti dostavljaju u natječaju. Obrazac na adresi www.scsi.hr (popunjavaju svi studenti).

 

 1. Potpisanu Izjavu o članovima obitelji s obvezno upisanim brojevima  OIB-a  svih  članova obitelji. Izjava se popunjava na internetu u nastavku obrasca „A“, ispisuje, potpisuje i šalje poštom s ostalom dokumentacijom.

Studenti čiji članovi obitelji nemaju OIB dužni su prema članku 14. stavak 13. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje dostaviti vlastoručno potpisanu i ovjerenu Izjavu s popisom članova obitelji koji nemaju OIB. Ovjeru obavlja javni bilježnik u Republici Hrvatskoj. Izjava na adresi www.scsi.hr (popunjavaju svi studenti).

 

 1. Državljani zemlje članice Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj trebaju poslati dokaz da imaju status stranca sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj.
 2. Potvrda o prebivalištu za studenta i sve članove obitelji, (izdaje MUP u mjestu prebivališta ili iz sustava e-građani) - ne starija od 6 mjeseci.

 

 1. Domovnica kao dokaz hrvatskog državljanstva - vrijedi za studente koji se prvi put prijavljuju na natječaj.

 

Navedeni dokumenti uvjet su za prijavu na natječaj, te ukoliko nedostaje nešto od gore navedenog prijava na natječaj se neće razmatrati.

 

Studenti koji ispunjavaju bilo koji uvjet propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje trebaju to dokumentirati odgovarajućim dokumentom ili ovjerenom preslikom dokumenta i priložiti uz  navedene dokumente, a u svrhu većeg broja bodova. Priznaju se i sve potvrde ispisane iz sustava e-građani.

 

Svi studenti koji imaju prebivalište na području proglašenom katastrofom (Odluka Vlade RH o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom, NN br. 1/21) odnosno u gradovima i općinama Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, a nekretnina na adresi prebivališta je oštećena potresom i označena kategorijom N1, N2 – neupotrebljivo, ostvaruju pravo na besplatno stanovanje u studentskom domu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će navedenim redovitim studentima u potpunosti snositi troškove stanovanja u akademskoj godini 2021./2022. Radi dokazivanja prava na subvencionirano stanovanje potrebno je dostaviti dokaz da je nekretnina na adresi prebivališta oštećena u potresu i označena kategorijom N1, N2 – neuporabljivo (npr. potvrda općine ili grada prebivališta).

 

UVJETI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA

 

 1. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a položili su državnu mature “A” razine (svi predmeti) te  postigli rezultat u rješavanju obveznih ispita državne mature u ukupnom postotku:
  • od  80% - 90%
  • više  od 90% 

trebaju dostaviti potvrdu o riješenosti državne mature na „A“ razini.

 1. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih ili međunarodnih nagrada na službenim natjecanjima iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prva  tri mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja trebaju dostaviti presliku potvrde o dodjeli nagrade.

 

 1. Studenti dobitnici Dekanove nagrade i Pročelnikove nagrade u slučaju veleučilišnih i sveučilišnih odjela kao ustrojstvenih jedinica podnose presliku potvrde (ista se boduje samo jedan put).

 

 1. Studenti kojima je jedan roditelj preminuo, nestao ili nepoznat trebaju dostaviti smrtni list za roditelja ili dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležne državne ustanove.

 

 1. Studenti razvedenih roditelja (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a koji žive u obitelji samo sa jednim roditeljem trebaju dostaviti presliku pravomoćne sudske presude o rastavi braka roditelja i rodni list studenta ili izvod iz matične knjige rođenih.

 

Studenti rođeni u izvanbračnoj zajednici trebaju dostaviti:

- rodni list  studenta ili izvod iz matične knjige rođenih,

- izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika ili drugi službeni dokument/dokaz da je student rođen u izvanbračnoj zajednici.

 

 1. Studenti koji imaju brata ili sestru predškolske dobi ili na redovitom  školovanju, za svakog brata ili sestru, uz uvjet da žive u obitelji, trebaju dostaviti rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o školovanju/potvrdu o školovanju.

 

 1. Studenti koji imaju brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja, uz uvjet da žive u obitelji, trebaju dostaviti potvrdu ovlaštene institucije za poteškoće u razvoju za svakog brata ili sestru i rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih  za svakog brata ili sestru.

 

 1. Studenti koji imaju brata ili sestru sa invaliditetom od 1. do 5. kategorije invaliditeta (iznad 50% tjelesnog oštećenja) na redovitom školovanju, uz uvjet da žive u obitelji, trebaju dostaviti rješenje o postotku tjelesnog oštećenja sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja (Narodne novine br. 67/2017 i 56/2018) i  rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih  za svakog brata ili sestru.

 

 1. Studenti koji imaju jednog ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% (osim tjelesnog oštećenja iz Domovinskog rata koje je obuhvaćeno člankom 15. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje) trebaju dostaviti riješenje nadležne ustanove o postotku tjelesnog oštećenja za svakog roditelja.

 

 1. Studenti s invaliditetom od 6. do 10. kategorije invalidnosti status dokazuju rješenjenjem o postotku tjelesnog oštećenja nadležne ustanove.

 

 1. Studenti čija obitelj koristi zajamčenu minimalnu naknadu (stalnu pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi) trebaju dostaviti rješenje i/ili potvrdu nadležne ustanove  za socijalnu skrb.

 

 1. Studentica majka ili student otac koji imaju malodobno dijete trebaju dostaviti rodni list ili izvod iz matice rođenih za svako dijete.

 

 1. Studenti čiji ukupni prosječni prihodi po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi:

 

do       500,00 kuna

od       500,01 do    700,00 kuna

od       700,01 do     900,00 kuna

od       900,01 do  1.100,00 kuna

od    1.100,01 do 1.300,00 kuna

od    1.300,01 do 1.500,00 kuna

od    1.500,01 do 1.700,00 kuna

od    1.700,01 do 1.900,00 kuna

od    1.900,01 do 65% proračunske osnovice

 

dostavljaju potvrde nadležne Porezne uprave za 2020. godinu. Potvrde se odnose na sve      članove zajedničke obitelji uključujući i maloljetnu braću i sestre kao i studenta  podnositelja zahtjeva za subvencionirani smještaj i potvrde nadležne ustanove na mirovinsko osiguranje za članove obitelji koji primaju mirovinu iz druge države u kojoj imaju državljanstvo.

Za člana obitelji koji ostvaruje prihod u nekoj trećoj državi potrebno je poslati potvrdu o visini dohotka za 2020. godinu iz te države (potreban prijevod na hrvatskom jeziku).

Pod obitelj se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi i djeca te drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26 godine života.

Studenti koji su prijavljeni na prebivalištu bez članova obitelji dužni su dostaviti OIB i presliku osobne iskaznice oboje roditelja.

Za studente hrvatske državljane čiji članovi obitelji ostvaruju prihod izvan Republike Hrvatske mjerodavan je srednji tečaj HNB za stranu valutu na dan zaključenja natječaja.

U izračun prihoda  po članu obitelji, sukladno čl. 14. stavak 11. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje ulaze ukupni dohodak članova obitelji i neoporezivi primici koji se nalaze na popisu u Prilogu I.  koji je sastavni dio Pravilnika.

 

 1. Studenti, djeca smrtno stradalog branitelja iz Domovinskog rata i pripadnika HVO-a, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pripadnika HVO-a, djeca HRVI-a iz Domovinskog rata i pripadnika HVO-a kojem je priznat status ratnoga vojnog invalida po pravomoćnom rješenju nadležnoga tijela Bosne i Hercegovine te studenti, djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i pripadnika HVO-a koji su u obrani suvereniteta sudjelovali najmanje 100 dana u borbenome sektoru; studenti, djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju i studenti, djeca stradalih osoba I. i II. skupine iz članka 110. navedenog zakona trebaju dostaviti Uvjerenje koje izdaje Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze odnosno Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze nadležnoga grada ili općine.

 

Dokumentacija koja je dostavljena u navedenom roku bodovat će se prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, a kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.            

Nepotpuna dokumentacija i dokumentacija poslana izvan datuma natječajnog roka zaključno s 26. srpnja 2021.  godine, neće biti razmatrana. Kandidati ne mogu dopunjavati dokumentaciju nakon isteka natječajnog roka niti ostvariti dodatne bodove za događaje nastale nakon isteka natječajnog roka.

 

Dokumentacija se ne vraća.

 

Dokumentacija koja nije izdana u Republici Hrvatskoj mora biti  priznata kao inozemna kvalifikacija od niže navedenih Agencija (svjedodžbe srednje škole, diplome i prijepise ocjena sa fakulteta)

Agencija za strukovno obrazovanje-AS00,

Agencija za odgoj i obrazovanje AZOO,

Agencija za znanost i visoko obrazovanje-AZVO.

 

Studentski centar Šibenik će osobne podatke studenata prikupljene ovim natječajem  koristiti u postupku elektronske obrade podataka isključivo u svrhu utvrđivanja rang liste studenata za smještaj u studentski dom.

Podnošenjem prijave i predajom dokumentacije na natječaj student prihvaća sve navedene naputke i uvjete ovog natječaja, te se smatra  da je student dao privolu za prikupljanje i obradu njegovih podataka u svrhu utvrđivanja rang liste kao i suglasnost za objavu osobnih podataka u rang listi koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra Šibenik  i web stranici www.scsi.hr.

Privremeni rezultati natječaja bit će objavljeni  najkasnije do 16. kolovoza 2020. godine na oglasnoj ploči Studentskog centra i na web stranici www.scsi.hr.

Konačni rezultati natječaja bit će objavljeni nakon rješavanja prigovora.

Prigovori na rezultate natječaja  upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Šibenik, u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana objave privremenih rezultata natječaja i to poštom preporučeno, na adresu:

 

Studentski centar Šibenik

Bana Josipa Jelačića 21

22000 Šibenik

„Povjerenstvo za prigovore“

 

Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj, nikako  za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije.

Odluka Povjerenstva  za rješavanje  prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od 8 (slovima: osam) dana po isteku roka za prigovore  na oglasnoj ploči  Studentskog centra  i na adresi: www.scsi.hr nakon čega će se objaviti konačna rang lista.

Studenti koji su bili smješteni u Studentskom domu u Šibeniku, a nisu podmirili svoje obveze na ime stanarine do 01. kolovoza 2021. godine, neće moći koristiti ostvareno pravo po ovom natječaju.

Studenti koji su se prijavili na natječaj a još nisu upisali studij (namjeravaju ga upisati u jesenskom roku) ostvareno pravo u natječaju mogu koristiti nakon što upišu studij i dostave potvrdu o statusu redovnog studenta (najkasnije do 10. listopada 2021. godine).

Studenti koji upisuju drugu razinu studija dužni su dostaviti dokaz o upisu na tu razinu najkasnije do 10. listopada 2021. godine jer u protivnom gube ostvareno pravo po natječaju.

U slučaju više sile i posebnih okolnosti (epidemija, potres, poplava, mobilizacija objekta i sl.) studenti koji ostvare pravo na smještaj u studentskom domu Studentskog centra Šibenik su obvezni prihvatiti i provoditi odluke i postupati prema uputama uprave Studentskog centra Šibenik, Veleučilišta u Šibeniku, Ministarstva znanosti i obrazovanja, stožera Civilne zaštite i dr. te prema potrebi privremeno iseliti, preseliti u drugu sobu ili objekt.

Izrazi koji se koriste u ovome natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

                                                                                                       Ravnateljica

                                                                                       Nikolina Čvorak Šego, dipl. oec.

 

OBRAZAC 'A'http://oso.scsi.hr:8443/sc/47

# Dokument: Format: Veličina:
Natječaj pdf 1.87 MB
Obrazac A docx 11.38 KB
Obrazac A1 doc 36.00 KB
Obrazac A2 doc 36.00 KB
Obrazac A3 doc 36.50 KB
Obrazac B doc 31.00 KB
Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja docx 14.51 KB
Popis dokumentacije doc 27.00 KB
Izjava o članovima obitelji docx 15.89 KB
Pravilnik pdf 1.09 MB
Odluka o iznosu subvencija i kvoti pdf 184.99 KB
Privremena rang lista docx 32.30 KB
Rang lista po ostvarenim bodovima pdf 251.80 KB
Rang lista po abecednom redu pdf 229.95 KB
Prosjek ocjena po učilištu pdf 133.96 KB
Konačna rang lista po ostvarenim bodovima pdf 251.46 KB
Konačna rang lista po abecednom redu pdf 229.77 KB
 •   Datum objave: 02.07.2021
 •   Završetak objave: 26.07.2021

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2022 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja