Poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske i edukacijske aktivnosti, te su isključivo namijenjene studentima

 

 

KLASA: 402-01/20-01/05

URBROJ: 2182/01-4-4-1-20-01

Šibenik, 25. rujna 2020. godine

 

Povjerenstvo za raspodjelu naknade 0,5% za studentske aktivnosti i Studentski centar Šibenik objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH AKTIVNOSTI

 

 1. PREDMET I CILJEVI POZIVA

 

Povjerenstvo za raspodjelu naknade 0,5% za studentske aktivnosti poziva:

 1. Studente koji studiraju na učilištima u Šibeniku
 2. Studente koji rade preko Studentskog centra Šibenik
 3. Studentske organizacije (studentske odbore, studentske zborove visokih učilišta, te studentske udruge) koje djeluju na području grada Šibenika

Da se prijave za financijsku potporu u provođenju aktivnosti ili projekata iz područja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima, sukladno čl. 14., st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova.

 

 1. VRSTA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE

 

Financijska sredstva koja se dodjeljuju putem ovog Poziva odnose se na financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentskim  aktivnostima.

Ukupno planirana vrijednost Poziva iznosi 0,5% netoiznosa naknade izvođaču, kojeg Studentski centar Šibenik prikuplja na žiro računu posebne namjene.

Sredstva za odobrene aktivnosti/projekte će se dodjeljivati sukladno raspoloživim sredstvima na žiro-računu.

Povjerenstvo će na temelju ocjena aktivnosti/projekta, Odlukom utvrditi je li prijava odobrena/neodobrena te visinu dodijeljenih sredstava, u iznosu koji je uvjetovan kvalitetom prijavljene aktivnosti, odnosno projekta (utvrđeno brojem bodova), brojem odobrenih projekata pristiglih na Poziv i ukupnim iznosom sredstava prikupljenih za tu namjenu.

 

 1. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA POZIV

 

Na Poziv se mogu prijaviti studenti i studentske organizacije, kada su one, u skladu s uvjetima Poziva prihvatljivi prijavitelji.

Poziv se ne odnosi na financiranje aktivnosti, programa i projekata trgovačkih društava, obrta, ustanova i zaklada.

 

 1. UVJETI ZA PRIJAVU NA POZIV

 

Uvjeti ovog Poziva su:

 1. prijavitelj, student mora studirati na visokom učilištu koje se nalazi na području grada Šibenika;
 2. prijavitelj, student mora imati minimalno jednu isplatu ugovora o obavljanju studentskog posla preko Studentskog centra Šibenik (Student servis Šibenik), u prethodnoj i/ili tekućoj akademskoj godini;
 3. prijavitelji, studentske organizacije (studentski odbori, studentski zborovi visokih učilišta, te studentske udruge) moraju djelovati na području grada Šibenika;
 4. studentska udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište na području grada Šibenika;
 5. studentska udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih  organizacija;
 6. da su osoba/e ovlaštene za zastupanje studentske udruge u mandatu;
 7. transparentno financijsko poslovanje;
 8. da se protiv studentske organizacije (udruge), odnosno odgovorne osobe ne vodi kazneni postupak;
 9. da za aktivnost/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna, proračuna jedinice lokalne ili područne samouprave ili iz dr. izvora;
 10. da prijavitelj nema dugovanja niti s jedne osnove prema Studentskom centru Šibenik;
 11. ako je ovlaštena osoba za zastupanje prijavitelja, ujedno i ovlaštena osoba druge pravne osobe, da ta druga pravna osoba nema dugovanja prema Studentskom centru Šibenik;
 12. da je prijavitelj ispunio sve obveze po prijašnjim prijavljenim projektima (dostavio je svu dokumentaciju i izvješća);
 13. prijava na Poziv mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene Pozivom.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točaka 4. do 6. i 7. dostavlja se na zahtjev Povjerenstva.

 

 1. SADRŽAJ PRIJAVE I DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU

 

5.1. Prijava na Poziv mora sadržavati:

 

 1. Ispunjen i potpisan obrazac A1 – Obrazac za prijavu aktivnosti/projekata za dodjelu financijskih sredstava;
 2. Ispunjen i potpisan obrazac A2 – za prijavitelja studentsku udrugu – da udruga i odgovorna osoba nisu pravomoćno osuđene i protiv njih se ne vodi kazneni postupak;
 3. Troškovnik projekta – obrazac A3;
 4. Za prijavitelja studenta preslika važeće studentske iskaznice.

Obrazac A4 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja u 2020. (potpisuje se kada i Ugovor)

 

 1. Neobavezni dio prijave:
 • Materijali o prezentaciji rada prijavitelja – isječci iz novina, brošure, publikacije i slično.

 

Zaprimljeni  prijedlozi aktivnosti/projekta sa svom pratećom dokumentacijom neće se vraćati.

 

 1. NAČIN PRIJAVE

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo putem email-a na adresu elektroničke pošte: potpore@scsi.hr

Sva pitanja u vezi s Pozivom mogu se tijekom trajanja Poziva poslati na email: potpore@scsi.hr

 

 

 1. ROK PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Rok za podnošenje prijava na Poziv je:

 1. zaključno sa 09. listopada 2020. godine za projekte čije je vrijeme realizacije od 10. listopada 2020. godine do 31. ožujka 2021. godine,
 2. zaključno sa 31. ožujka 2021. godine  za projekte čije je vrijeme realizacije od 01. travnja 2021. godine do 30. rujna 2021. godine.

 

Prijave aktivnosti/projekata dostavljene izvan propisnog roka moguće su samo ako prijavitelj nije mogao utjecati i predvidjeti datum realizacije i tijek realizacije projekta (npr. prelazak u sljedeći krug natjecanja/finale i sl.). Povjerenstvo odlučuje hoće li razmatrati aktivnost/projekt pristigao izvan roka.

 

 1. AKTIVNOST I PROJEKT KOJI SE NEĆE  RAZMATRATI

 

Neće biti razmatrana prijava aktivnosti/projekta na Poziv kada:

 • je nepotpuna jer sadrži nečitljive dokaze, dokumentaciju i obrasce iz točke 5. ovog Poziva;
 • ne zadovoljava uvjete Poziva iz točke 4. ovog Poziva;
 • je prijavljena na način suprotan točki 6. ovog Poziva.

Prijavitelji čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Studentskog centra Šibenik u roku osam dana od donošenja odluke.

 

 1. MJERILA ZA OCJENJIVANJE I NAČIN PROCJENE AKTIVNOSTI/PROJEKTA

 

Opći kriteriji za odabir aktivnosti/projekta prijavljenih na Poziv su:

 

 1. Opis/opravdanost aktivnosti/projekta (opis glavnog cilja, tj. jasno i detaljno opisati projekt, objasniti osnovne aktivnosti, tko su korisnici, mjesto provedbe i očekivane rezultate) – 20 bodova
 2. Obujam aktivnosti/projekta (opis broja sudionika obuhvaćen aktivnošću/projektom, odnosno očekivani broj posjetitelja/organizatora, volontera iz akademske zajednice) – 5 bodova
 3. Prepoznatljivost aktivnosti/projekta u akademskoj zajednici (npr. kontinuirano izvođenje projekta duži niz godina) – 10 bodova
 4. Održivost i dodana vrijednost aktivnosti/projekta (opis doprinosa/koristi aktivnosti/projekta za duži period) – 10 bodova
 5. Financijski aspekt aktivnosti/projekta – realan odnos troškova i očekivanih rezultata aktivnosti/projekta (Projektnom obrascu potrebno je priložiti troškovnik i ponude, iz kojih je vidljiva opravdanost aktivnosti/projekta. Ukoliko prijavitelj ne raspolaže svim ponudama, moguće je aproksimativno objasniti pojedine stavke troškovnika na temelju projekcije troškova iz ranijih godina. Također je potrebno navesti iznos koji se traži od Studentskog centra, iznosi koji se traže iz drugih izvora te iznos vlastitog financiranja) – 20 bodova
 6. Inovativnost aktivnosti/projekta (objasniti zašto je aktivnost/projekt kvalitativno i sadržajno inovativan te po čemu se ističe) – 10 bodova.

 

Aktivnost/projekt procjenjuje Povjerenstvo prema navedenim kriterijima i to bodovanjem pojedinog  kriterija od 0 do najviše 5, 10, odnosno 20 bodova.

Minimalan broj bodova koji je potrebno ostvariti da bi aktivnost/projekt ostvario financijska sredstva je 30.

 

 1. NAČIN OBJAVE ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

 

Odluku o  dodjeli financijskih sredstava, objavljuje Povjerenstvo, u roku osam dana od dana donošenja, na internetskoj stranici Studentskog centra Šibenik.

 Na odluku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava prijavitelji nemaju pravo podnošenja žalbi/prigovora.

 

 1. POTPISIVANJE UGOVORA O FINANCIRANJU AKTIVNOSTI/PROJEKTA

 

S odabranim prijaviteljem (studentom/studentskom organizacijom) kojem je odobrena financijska potpora Studentski centar Šibenik će potpisati ugovor o financiranju aktivnosti/projekta.

Financijska sredstva će biti doznačena odabranom prijavitelju sukladno dinamici priljeva sredstava na računu i terminu realizacije aktivnosti/projekta, u roku i na način određen ugovorom o financiranju aktivnosti/projekta.

 

 1. OBAVIJEST O OBJAVI POZIVA

Ovaj Poziv objavljen je 25. rujna 2020. godine na internetskoj stranici Studentskog centra  Šibenik www.scsi.hr.

 

 

# Dokument: Format: Veličina:
Poziv pdf 168.84 KB
Kriteriji pdf 219.56 KB
A1 obrazac doc 64.00 KB
A2 obrazac docx 14.53 KB
A3 obrazac xls 57.00 KB
A4 obrazac doc 38.50 KB
Izvješće o provedbi projekta doc 53.50 KB
 •   Datum objave: 25.09.2020
 •   Završetak objave: 01.04.2021

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2021 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja