Natječaj za radno mjesto - VIŠI RAČUNOVODSTVENI REFERENT (1 izvršitelj)

 

 

KLASA: 112-02/20-01/03

URBROJ: 2182/01-4-4-1-20-01

Šibenik, 14. srpnja 2020. godine

 

Na temelju članka 25. Statuta (pročišćeni tekst) Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik od dana 19. listopada 2017. godine, Odluke Upravnog vijeća Studentskog centra Šibenik KLASA: 003-08/20-01/03 URBROJ:  2182/01-4-4-1-20-04 od dana 06. travnja 2020. godine te suglasnosti Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku KLASA: 003-08/20-01/03 URBROJ: 2182/1-12/3-1-20-06 od dana 13. srpnja 2020. godine,  Studentski centar Šibenik raspisuje

 

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu (uz probni rad od 6 mjeseci) za radno mjesto:

1. Viši računovodstveni referent – 1 izvršitelj

Uvjeti: viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranije važećim propisima ili završen dodiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomske struke ili specijalistički dodiplomski ili diplomski stručni studij ekonomske struke.

Posebni uvjeti: znanje rada na računalu i poznavanje programa za obradu teksta i tablica.

Radno iskustvo: jedna ( 1 ) godina na financijsko-računovodstvenim poslovima.

Probni rad: šest ( 6 ) mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku osobne iskaznice
  • dokaz o završenoj stručnoj spremi
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a – podaci o radnom stažu i radnom odnosu

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Rok za podnošenje prijava je 8  dana od objave natječaja na web stranici HZZ-a „Burza rada“, a zaključno s datumom 21. srpnja 2020. godine. Prijave na natječaj pristigle nakon zaključnog dana neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom na adresu: Studentski centar Šibenik, Bana Josipa Jelačića 21, 22 000  Šibenik, s naznakom “Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – NE OTVARATI“.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Komisiju za provedbu natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnateljica Studentskog centra Šibenik u Šibeniku.

Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova Statuta Studentskog centra Šibenik, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pročišćeni tekst zakona (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14), Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 1/15, 25/17, 96/18 i 103/18), Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 31/15, 67/17 i 115/18), Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 119/15), Zakona o računovodstvu (Narodne Novine br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20), Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19) i Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) te rada na računalu i ostalih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Smatra se da kandidat koji nije pristupio testiranju je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Vrijeme održavanja testiranja objavit će se na web-stranici Studentskog centra Šibenik www.scsi.hr .

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni o prijemu izabranog kandidata.

Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnateljica Studentskog centra Šibenik će poništiti cijeli postupak.

Veleučilište u Šibeniku,

Studentski centar Šibenik

 

 

# Dokument: Format: Veličina:
Natječaj pdf 660.62 KB
Poziv pdf 213.71 KB
Izvješće o provedenom postupku pdf 413.41 KB
  •   Datum objave: 14.07.2020
  •   Završetak objave: 21.07.2020

Studentski centar Šibenik
Copyright © 2021 • www.scsi.hr • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja